Buitengewone Algemene Vergadering op 3 september 2017

Geachte leden, beste vrienden,

Sinds enkele maanden hebben we gewerkt aan de statuten en de structuur van onze vzw.

De nieuwe statuten werden unaniem goedgekeurd en voldoen nu aan de wet op de VZW. Ze laten ons ook om meer gemakkelijk te besturen, en democratischer. We kunnen nu rustig naar de toekomst kijken met deze nieuwe en duidelijke juridische basis.

Sinds het ontslag van Filip West als voorzitter van AIDA België zijn er maar 2 bestuurders meer. Dit is onvoldoende om operationeel te zijn voor de komende maanden en jaren.

Dus hebben we besloten om bij wijze van uitzondering artikel 35 van de statuten te gebruiken om de Raad van Bestuur uit te breiden. We willen ook het aantal effectieve leden verhogen om de toekomst van de vereniging op de middellange en lange termijn te garanderen.

Art. 35.
Om uitzonderlijke redenen (ontslag, overlijden of andere), in het geval van een gebrek aan bestuurders en gebrek aan kandidaat-bestuurders en om een goede werking van A.I.D.A. België vzw te garanderen, staan de bestuursmandaten open voor gewone leden onder dezelfde voorwaarden als het mandaat van de effectieve leden op grond van artikel 7 §1.

Art. 7.
§ 1. Effectieve leden:
degenen die voldoen aan de volgende voorwaarden;
alle natuurlijke personen of rechtspersonen die als zodanig door de A.G. erkend zijn en voldoen aan de volgende voorwaarden:
. lid zijn van A.I.D.A lid. België vzw sinds minimaal 2 kalenderjaar
. zijn bijdrage betaald hebben uiterlijk op 31 januari van het lopende jaar
. het verzenden van een gemotiveerd schriftelijk verzoek ter attentie van de voorzitter of de secretaris, om effectief lid te worden, per post of per e-mail, ten minste 15 kalenderdagen vóór de A.G.
. de statuten en R.O.I. van A.I.D.A. België vzw erkennen en accepteren
Volledige leden worden verkozen voor een termijn van 2 jaar, verlengbaar tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.

Wij nodigen u uit op de Buitengewone Algemene Vergadering, zondag 3 september 2017, die zal worden gehouden om 10.00 uur in de brasserie "The Renaissance", 7 Place d'Armes te 5600 Philippeville.

Agenda:
1 / Verkiezing van nieuwe bestuurders. (3 jaar)
2 / Verkiezing van nieuwe medewerkers. (2 jaar)

In beide gevallen, gelet op artikel 35 van onze Grondwet, moeten de kandidaten voldoen aan de voorwaarden van artikel 7 (hierboven)

Kandidaturen met uw contactgegevens, kunnen per e-mail worden verzonden naar de CA. uiterlijk zaterdag 19 augustus, 2017.
e-mail: pierre.galere@yahoo.com